aplikacja Matura google play app store

Kierunek Nawigacja

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka (pr)
chemia
fizyka
geografia
informatyka
Komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów z wyłączeniem kierunku zarządzanie, zgodnie z liczbą uzyskanych przez kandydatów punktów. Liczba ta obliczana jest według następującego wzoru:

P = 2·pm + 0,5·pjp + 0,5·pjo+ 3·r/dch + 3·r/df + 3·r/dg
+ 3·r/di + 3·r/dm + 0,5·e +sp +2xIB


gdzie:
pm, pjp, pjo – liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydatów w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z matematyki, języka polskiego i języka obcego,

r/dch, r/df, r/dg, r/di, r/dm – liczba punktów procentowych
uzyskanych przez kandydatów w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznego, odpowiednio z: chemii, fizyki lub fizyki i astronomii, geografii i, informatyki i matematyki,

e – średnia arytmetyczna z wyników egzaminów zawodowych
wpisanych na dyplomie,

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.pm.szczecin.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Nawigacja

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2009-09-03
Celem kształcenia na kierunku nawigacja jest zapewnienie studentom szerokich podstaw wiedzy z nautyki i innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Program kształcenia obejmuje praktyki zawodowe morskie lub lądowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia.
Strona www uczelni:
www.pm.szczecin.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Nawigacja PM

Przykłady zawodów

Oficer pokładowy
Prowadzi obsługę nawigacyjną i eksploatacyjną statku; przygotowuje i nadzoruje prace przeładunkowe; organizuje i nadzoruje pracę podległej mu załogi, zgodnie z wymogami przepisów międzynarodowych, krajowych, instrukcji armatora i dobrej praktyki morskiej.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Nawigacja - PM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014159
rok 2015179
rok 2016233
rok 2017202
rok 2018186
rok 2019176
rok 2020110
rok 2021147
Liczba absolwentów
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Nawigacja - PM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201530,3%
absolwenci z roku 201621,0%
absolwenci z roku 201731,9%
absolwenci z roku 201826,8%
absolwenci z roku 201923,7%
absolwenci z roku 202029,1%
absolwenci z roku 202125,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Nawigacja - PM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201523,6%7,9%
absolwenci z roku 201615,4%6,3%
absolwenci z roku 201726,8%13,9%
absolwenci z roku 201822,1%9,2%
absolwenci z roku 201922,7%8,6%
absolwenci z roku 202020,9%8,2%
absolwenci z roku 202121,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nawigacja - PM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku11,0%11,7%10,5%8,1%6,7%7,2%9,6%6,5%
w II roku9,0%13,4%11,7%7,9%7,0%10,3%8,6%
w III roku7,9%10,1%5,7%8,9%7,9%7,7%
w IV roku5,3%8,1%6,1%9,1%7,3%
w V roku5,4%6,5%5,2%8,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nawigacja - PM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,961,231,221,271,121,311,791,16
w II roku0,941,791,951,381,291,651,47
w III roku1,021,971,121,671,391,36
w IV roku0,921,721,131,581,32
w V roku1,111,540,891,68
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Nawigacja - PM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201418,0619,49
absolwenci z roku 201518,9921,64
absolwenci z roku 201615,0113,63
absolwenci z roku 201715,1718,23
absolwenci z roku 201813,8014,03
absolwenci z roku 20198,7410,12
absolwenci z roku 20206,468,46
absolwenci z roku 20214,415,64
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nawigacja - PM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201420,7%15,1%0,6%
abs. z roku 201519,8%13,1%2,9%
abs. z roku 201630,3%23,4%1,8%
abs. z roku 201733,9%20,4%2,0%
abs. z roku 201828,5%19,9%2,2%
abs. z roku 201932,2%21,0%4,5%
abs. z roku 202030,9%20,9%3,7%
abs. z roku 202125,1%15,7%3,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Nawigacja - PM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca12,7%10,5%17,5%17,3%15,8%21,1%18,3%16,5%
umowa o pracę8,4%6,4%14,2%11,6%11,3%14,3%11,9%11,2%
samo­zatrudnienie0,5%1,7%1,1%1,1%0,9%3,6%2,4%2,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nawigacja - PM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 706 zł1 374 zł1 902 zł2 003 zł2 232 zł2 192 zł1 934 zł2 998 zł
w II roku2 137 zł2 271 zł2 453 zł2 948 zł2 597 zł3 231 zł3 657 zł
w III roku2 699 zł2 947 zł3 305 zł3 371 zł3 254 zł4 558 zł
w IV roku2 664 zł3 913 zł4 024 zł3 995 zł4 048 zł
w V roku3 352 zł4 280 zł4 520 zł5 034 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nawigacja - PM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 160 zł1 691 zł2 124 zł2 607 zł2 532 zł2 753 zł2 661 zł3 881 zł
w II roku2 600 zł2 596 zł2 910 zł3 912 zł2 999 zł3 628 zł4 144 zł
w III roku3 185 zł3 326 zł3 479 zł3 845 zł4 179 zł4 908 zł
w IV roku3 017 zł4 251 zł4 236 zł4 522 zł4 725 zł
w V roku3 742 zł4 420 zł4 387 zł5 567 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nawigacja - PM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,460,360,480,460,470,420,360,49
w II roku0,570,540,550,630,520,590,60
w III roku0,670,660,720,650,590,77
w IV roku0,600,820,810,710,66
w V roku0,710,810,830,81
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PM, Nawigacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności