aplikacja Matura google play app store

Kierunek Nauki o polityce

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na każdy kierunek studiów, z wyjątkiem kierunku studiów filologia angielska, brane są pod uwagę trzy przedmioty. Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Pr= P1xWp+P2xWp+P3xWp

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

P2 - wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

P3 – wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z jednego wybranego spośród listy przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Lista przedmiotów: Matematyka/ Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Wiedza o społeczeństwie/Fizyka z astronomią/Wiedza o tańcu/ Filozofia/ Język mniejszości etnicznej/ Język regionalny/ Język kaszubski

Wp – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

  • 0,1 - poziom podstawowy, np. 70% x 0,1 = 7 Pr
  • 0,15 –poziom rozszerzony, np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr
  • 0,2 – matura dwujęzyczna, np. 70% x 0,2 = 14 Pr

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.ignatianum.edu.pl/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Nauki o polityce

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Struktura studiów na kierunku Nauki o polityce (dawna Politologia) umożliwia kształcenie w systemie stacjonarnym na studiach pierwszego stopnia licencjackich oraz drugiego stopnia magisterskich.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Nauki o polityce - Ignatianum, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201624
rok 202012
rok 202115
rok 202220
Liczba absolwentów
Ignatianum, Nauki o polityce (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Nauki o polityce - Ignatianum, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201687,5%
absolwenci z roku 202083,3%
absolwenci z roku 202160,0%
absolwenci z roku 202290,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Ignatianum, Nauki o polityce (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Nauki o polityce - Ignatianum, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201683,3%70,8%
absolwenci z roku 202075,0%50,0%
absolwenci z roku 202160,0%46,7%
absolwenci z roku 202290,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Ignatianum, Nauki o polityce (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauki o polityce - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku9,0%6,9%3,3%4,6%
w II roku5,2%0,7%0,0%
w III roku10,1%0,0%
w IV roku9,0%
w V roku5,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Ignatianum, Nauki o polityce (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauki o polityce - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,211,130,651,01
w II roku0,950,120,00
w III roku1,540,00
w IV roku1,08
w V roku0,73
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Ignatianum, Nauki o polityce (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Nauki o polityce - Ignatianum, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201618,2822,12
absolwenci z roku 202016,1819,50
absolwenci z roku 20215,009,57
absolwenci z roku 20222,403,57
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Ignatianum, Nauki o polityce (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Ignatianum, Nauki o polityce (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauki o polityce - Ignatianum, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201629,2%25,0%0,0%
abs. z roku 202041,7%25,0%0,0%
abs. z roku 202146,7%26,7%0,0%
abs. z roku 202250,0%35,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Ignatianum, Nauki o polityce (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Ignatianum, Nauki o polityce (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Nauki o polityce - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca21,5%22,2%38,3%31,7%
umowa o pracę20,1%18,8%15,0%22,1%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Ignatianum, Nauki o polityce (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Ignatianum, Nauki o polityce (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauki o polityce - Ignatianum, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 449 zł1 414 zł2 285 zł3 521 zł
w II roku2 202 zł2 341 zł3 022 zł
w III roku2 646 zł3 944 zł
w IV roku3 109 zł
w V roku3 278 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Ignatianum, Nauki o polityce (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauki o polityce - Ignatianum, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 426 zł1 764 zł2 621 zł4 094 zł
w II roku2 534 zł2 997 zł3 808 zł
w III roku3 208 zł4 096 zł
w IV roku3 116 zł
w V roku3 207 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Ignatianum, Nauki o polityce (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauki o polityce - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,590,250,380,50
w II roku0,480,400,48
w III roku0,560,58
w IV roku0,65
w V roku0,62
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Ignatianum, Nauki o polityce (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Kontakt:

ul. Kopernika 26,
31-501 Kraków
tel. 12 399 96 99
fax: 12 399 95 01
Polityka Prywatności