aplikacja Matura google play app store

Kierunek Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na każdy kierunek studiów, z wyjątkiem kierunku studiów filologia angielska, brane są pod uwagę trzy przedmioty. Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Pr= P1xWp+P2xWp+P3xWp

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

P2 - wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

P3 – wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z jednego wybranego spośród listy przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Lista przedmiotów: Matematyka/ Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Wiedza o społeczeństwie/Fizyka z astronomią/Wiedza o tańcu/ Filozofia/ Język mniejszości etnicznej/ Język regionalny/ Język kaszubski

Wp – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

  • 0,1 - poziom podstawowy, np. 70% x 0,1 = 7 Pr
  • 0,15 –poziom rozszerzony, np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr
  • 0,2 – matura dwujęzyczna, np. 70% x 0,2 = 14 Pr

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.ignatianum.edu.pl/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej - Ignatianum, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201915
rok 202053
rok 202139
rok 202241
Liczba absolwentów
Ignatianum, Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej - Ignatianum, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201960,0%
absolwenci z roku 202081,1%
absolwenci z roku 202182,1%
absolwenci z roku 202282,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Ignatianum, Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej - Ignatianum, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201960,0%53,3%
absolwenci z roku 202077,4%56,6%
absolwenci z roku 202176,9%46,2%
absolwenci z roku 202275,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Ignatianum, Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku6,1%2,2%1,5%1,8%
w II roku1,1%1,1%0,4%
w III roku3,9%6,0%
w IV roku0,6%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Ignatianum, Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,880,480,210,28
w II roku0,290,140,06
w III roku0,461,22
w IV roku0,06
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Ignatianum, Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej - Ignatianum, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201911,9318,92
absolwenci z roku 202011,6414,94
absolwenci z roku 20217,086,95
absolwenci z roku 20223,403,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Ignatianum, Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Ignatianum, Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej - Ignatianum, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201960,0%40,0%6,7%
abs. z roku 202062,3%35,8%7,5%
abs. z roku 202156,4%48,7%0,0%
abs. z roku 202258,5%51,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Ignatianum, Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Ignatianum, Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ignatianum, Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca45,0%30,5%34,0%43,5%
umowa o pracę23,3%20,3%26,7%40,4%
samo­zatrudnienie5,6%3,8%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Ignatianum, Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Ignatianum, Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ignatianum, Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej - Ignatianum, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 757 zł2 312 zł2 449 zł4 267 zł
w II roku2 814 zł4 253 zł4 111 zł
w III roku3 378 zł4 141 zł
w IV roku5 297 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Ignatianum, Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej - Ignatianum, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 097 zł2 962 zł2 713 zł3 926 zł
w II roku3 588 zł4 480 zł4 281 zł
w III roku3 699 zł4 349 zł
w IV roku5 701 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Ignatianum, Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,530,450,400,63
w II roku0,500,740,62
w III roku0,510,63
w IV roku0,73
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Ignatianum, Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Kontakt:

ul. Kopernika 26,
31-501 Kraków
tel. 12 399 96 99
fax: 12 399 95 01
Polityka Prywatności