aplikacja Matura google play app store

Kierunek Filozofia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na każdy kierunek studiów, z wyjątkiem kierunku studiów filologia angielska, brane są pod uwagę trzy przedmioty. Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Pr= P1xWp+P2xWp+P3xWp

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

P2 - wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

P3 – wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z jednego wybranego spośród listy przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Lista przedmiotów: Matematyka/ Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Wiedza o społeczeństwie/Fizyka z astronomią/Wiedza o tańcu/ Filozofia/ Język mniejszości etnicznej/ Język regionalny/ Język kaszubski

Wp – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

  • 0,1 - poziom podstawowy, np. 70% x 0,1 = 7 Pr
  • 0,15 –poziom rozszerzony, np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr
  • 0,2 – matura dwujęzyczna, np. 70% x 0,2 = 14 Pr

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.ignatianum.edu.pl/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Filozofia
Filozofia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Podczas studiów I stopnia student nabywa wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących podstawy wykształcenia filozoficznego: historii i metodologii filozofii, logiki, metafizyki, ontologii, epistemologii, filozofii przyrody, etyki, filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii religii, antropologii filozoficznej oraz innych subdyscyplin filozoficznych. Posiada podstawową wiedzę o klasycznych i współczesnych nurtach filozoficznych, którą pogłębia w ramach wybranej przez siebie specjalizacji.

Absolwent posiada podstawową wiedzę o historycznych kontekstach powstania teorii filozoficznych. Potrafi identyfikować podstawowe rodzaje stosowanych metod i argumentacji oraz przeprowadzać ich wewnętrzną i zewnętrzną krytykę. Posiada umiejętność interpretacji i tłumaczenia podstawowych tekstów filozoficznych.

Absolwent zna różne tradycje religijne i kulturowe oraz związane z tym współczesne problemy dotyczące dialogu międzyreligijnego oraz międzykulturowego. Zna wpływ wartości chrześcijańskich na rozwój kultury i cywilizacji europejskiej. Posiada podstawową wiedzę na temat prawidłowości funkcjonowania struktur społecznych. Ma elementarną wiedzę na temat więzi społecznych i o prawidłowościach, którym podlegają. Studia filozoficzne wykształcają umiejętności racjonalnego i krytyczno - analitycznego myślenia. Uczą kompetencji i orientacji w różnych sektorach życia społecznego.

Absolwent nabywa umiejętności w zakresie precyzyjnego wyrażania swoich myśli w mowie i piśmie. Dba o logiczną kulturę komunikowania i prowadzenia krytycznej dyskusji spełniającej naukowe standardy. Dostrzega rolę filozofii w kształtowaniu cywilizacji europejskiej. Absolwent zna język obcy przynajmniej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent studiów filozoficznych może podejmować pracę w różnego rodzaju instytucjach naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, w wydawnictwach, redakcjach. Praktyczne umiejętności nabyte podczas studiów umożliwiają absolwentowi pracę w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, gdzie liczy się zdolność kreatywnego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów’.

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania edukacji na tym samym lub innym kierunku studiów. Posiada kompetencje do pełnienia różnorodnych ról społecznych oraz do podjęcia pracy w dziedzinach, które nie wymagają określonych studiów zawodowych. Dostrzega konieczność ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filozofia Ignatianum

Przykłady zawodów

Filozof
Zajmuje się kilkoma lub jedną z następujących dyscyplin filozoficznych: teorią bytu (ontologią), teorią poznania (epistemologią, gnoseologią), metodologią nauk, filozofią człowieka (antropologią filozoficzną), filozofią przyrody, historią filozofii, filozofią historii, etyką, estetyką, aksjologią i innymi dyscyplinami podporządkowanymi; dostarcza ogólnej podbudowy teoretycznej naukom szczegółowym, wyjaśniając pojęcia i problemy, które przekraczają poszczególne zakresy tych nauk (filozofia nauki, metodologia); zajmuje się tworzeniem integralnych syntez w dobie postępującej specjalizacji nauk, dążąc do poznania i rozumienia rzeczywistości, ujęcia jej struktury, najogólniejszych praw dotyczących świata, życia ludzkiego i myślenia.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201414
rok 201518
rok 201814
rok 202010
rok 202115
rok 202213
Liczba absolwentów
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201583,3%
absolwenci z roku 201842,9%
absolwenci z roku 202070,0%
absolwenci z roku 202180,0%
absolwenci z roku 202246,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201550,0%27,8%
absolwenci z roku 201814,3%14,3%
absolwenci z roku 202030,0%20,0%
absolwenci z roku 202146,7%26,7%
absolwenci z roku 202230,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,2%0,0%1,8%2,5%6,1%0,0%
w II roku1,2%0,0%0,0%0,0%5,0%
w III roku7,1%0,0%9,5%0,0%
w IV roku2,4%0,0%8,9%
w V roku0,6%1,0%16,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,100,000,520,331,080,00
w II roku0,120,000,000,001,32
w III roku1,070,002,840,00
w IV roku0,490,002,90
w V roku0,230,195,23
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201411,3117,33
absolwenci z roku 201512,4310,58
absolwenci z roku 20187,209,33
absolwenci z roku 20204,143,67
absolwenci z roku 20215,177,20
absolwenci z roku 20220,700,78
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201464,3%50,0%7,1%
abs. z roku 201550,0%44,4%0,0%
abs. z roku 201857,1%50,0%0,0%
abs. z roku 202060,0%50,0%0,0%
abs. z roku 202173,3%53,3%0,0%
abs. z roku 202276,9%69,2%7,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca39,3%41,7%47,6%51,7%52,8%58,3%
umowa o pracę28,0%37,5%35,1%48,3%39,4%50,6%
samo­zatrudnienie0,6%0,0%0,0%0,0%0,0%3,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 202 zł1 667 zł2 175 zł2 101 zł2 570 zł3 773 zł
w II roku1 382 zł1 959 zł2 789 zł2 527 zł2 897 zł
w III roku1 579 zł2 249 zł2 982 zł3 341 zł
w IV roku2 086 zł2 379 zł3 365 zł
w V roku2 829 zł2 726 zł3 939 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 383 zł1 697 zł1 889 zł2 297 zł3 414 zł4 115 zł
w II roku1 581 zł1 954 zł2 963 zł2 527 zł3 481 zł
w III roku1 782 zł2 188 zł3 177 zł3 341 zł
w IV roku2 608 zł2 377 zł3 527 zł
w V roku2 941 zł3 083 zł4 118 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,330,390,480,340,420,51
w II roku0,360,430,550,370,42
w III roku0,390,450,530,45
w IV roku0,490,430,53
w V roku0,610,450,53
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Ignatianum, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Kontakt:

ul. Kopernika 26,
31-501 Kraków
tel. 12 399 96 99
fax: 12 399 95 01
Polityka Prywatności