dlamaturzysty.info

Kierunek Budownictwo

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Szczegóły dotyczące rekrutacji:
Dodatkowe informacje o kierunku Budownictwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-10-25
Absolwent kierunku budownictwo (inżynier budownictwa), posiada ogólne wykształcenie budowlane oraz wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie budownictwa ogólnego energooszczędnego oraz problematyki związanej z rewitalizacją obiektów budowlanych. Absolwent może podjąć pracę w wykonawstwie budowlanym, nadzorze technicznym, zakładach prefabrykacji, biurach projektów, administracji samorządowej.

Może także rozpocząć własną działalność gospodarczą. Absolwent po zakończeniu studiów I stopnia może ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych o ograniczonym zakresie.Uprawnienia te pozwalają mu kierować realizacją obiektów budowlanych o określonych w przepisach gabarytach. Wiedza jaką posiada pozwala mu na współpracę z nadzorem inwestorskim, architektami, projektantami obiektu, nadzorem budowlanym i podwykonawcami. Absolwent jest bardzo dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia po ukończeniu których może ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
Strona www uczelni:
www.kpsw.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Budownictwo

Przykłady zawodów

Inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne
Prowadzi badania, doradza, planuje i projektuje obiekty budowlane gospodarki wodnej: śródlądowej i morskiej; organizuje procesy inwestycyjne, kieruje budową nowych obiektów oraz konserwacją, remontami i modernizacją obiektów istniejących; prowadzi badania i doradztwo w zakresie nowych technologii i materiałów budowlanych.
Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne
Prowadzi badania, doradza i wykonuje projekty budowlane obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowego; kieruje budową nowych obiektów oraz konserwacją, remontami i modernizacją obiektów istniejących; prowadzi badania i doradztwo w zakresie nowych technologii i materiałów budowlanych.
Inżynier budownictwa – budownictwo przemysłowe
Projektuje rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane na budowach obiektów przemysłowych;
sprawuje nadzór nad wykonywaniem prac budowalnych, a także nadzór autorski w przypadku realizacji wykonanego osobiście projektu budowlanego;
zajmuje się kierowaniem budową oraz eksploatacją przemysłowych obiektów budowlanych.
Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe
Opracowuje, projektuje i nadzoruje wykonawstwo linii i węzłów kolejowych, w węższym zakresie również mostów i stacji kolejowych, sporządza też plany kompleksowe linii kolejowych oraz obiekty ich przecięcia z innymi arteriami komunikacyjnymi i przeszkodami.
Inżynier budownictwa – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Projektuje rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane na budowach urządzeń, instalacji i sieci energetycznych; sprawuje nadzór nad wykonywaniem prac budowalnych, a także nadzór autorski w przypadku realizacji wykonanego osobiście projektu budowlanego; zajmuje się kierowaniem budową oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.
Inżynier budownictwa – wyburzanie obiektów
Prowadzi i nadzoruje wyburzanie, rozbiórkę lub demontaż konstrukcji budowlanych; kieruje likwidacją obiektów budowlanych; prowadzi badania i doradztwo w zakresie technologii wykorzystywanych przy wyburzaniu obiektów.
Inżynier budowy dróg
Opracowuje plany użytkowania dróg i ulic oraz lotnisk w strukturze przestrzennej; określa ich parametry geometryczne, takie jak: szerokość, spadki podłużne i poprzeczne, poszerzenia, zjazdy i skrzyżowania, tworząc projekty dróg, ulic i lotnisk.
Inżynier budowy mostów
Planuje i projektuje usytuowanie i konstrukcję mostów lub wiaduktów; opracowuje technologię ich wznoszenia oraz sposób utrzymania, napraw i remontów; planuje i projektuje wzmocnienia obiektów mostowych, ich poszerzenia lub zmiany innych parametrów technicznych w ramach modernizacji dróg, ulic lub linii kolejowych; sprawuje nadzór nad budową, przebudową, wzmocnieniem lub modernizacją obiektów mostowych oraz organizuje i sprawuje nadzór nad utrzymaniem tych obiektów
Inżynier technologii betonów
Stosuje posiadaną wiedzę z technologii budowlanych materiałów wiążących oraz z technologii prefabrykowanych betonów w produkcji przemysłowej: cementu, wapna i gipsu, betonów komórkowych, prefabrykowanych wyrobów drobnowymiarowych, elementów wielkowymiarowych, żelbetowych, strunobetonowych itp.; prowadzi prace naukowe, badawcze i projektowe z zakresu technologii produkcji oraz doradcze, dotyczące racjonalnego i oszczędnego prowadzenia procesów produkcyjnych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Budownictwo - KPSW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201492
rok 201557
rok 201720
rok 201823
rok 201913
Liczba absolwentów
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Budownictwo - KPSW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201543,9%
absolwenci z roku 201730,0%
absolwenci z roku 201826,1%
absolwenci z roku 201953,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Budownictwo - KPSW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201543,9%21,1%
absolwenci z roku 201735,0%15,0%
absolwenci z roku 201826,1%0,0%
absolwenci z roku 201953,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Budownictwo - KPSW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku8,3%4,2%3,3%1,1%1,3%
w II roku5,7%4,3%2,9%2,9%
w III roku4,9%1,1%0,4%
w IV roku2,3%3,9%
w V roku2,6%0,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Budownictwo - KPSW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,490,330,520,090,09
w II roku0,470,520,250,70
w III roku0,400,210,04
w IV roku0,280,39
w V roku0,310,02
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Budownictwo - KPSW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,197,10
absolwenci z roku 20152,594,16
absolwenci z roku 20170,202,28
absolwenci z roku 20180,140,50
absolwenci z roku 20190,230,82
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Budownictwo - KPSW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201480,5%66,3%20,7%
abs. z roku 201587,7%77,2%14,0%
abs. z roku 2017100,0%85,0%30,0%
abs. z roku 201895,7%87,0%13,0%
abs. z roku 2019100,0%84,6%23,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Budownictwo - KPSW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca73,2%77,9%95,0%93,5%96,2%
umowa o pracę59,4%65,5%73,8%82,6%79,5%
samo­zatrudnienie14,1%11,3%24,2%10,5%16,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Budownictwo - KPSW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku3 150 zł3 057 zł4 035 zł4 833 zł4 701 zł
w II roku3 671 zł3 395 zł4 751 zł5 386 zł
w III roku4 148 zł3 949 zł5 254 zł
w IV roku4 837 zł4 702 zł
w V roku5 200 zł5 090 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Budownictwo - KPSW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku3 255 zł3 096 zł4 063 zł4 852 zł4 701 zł
w II roku3 724 zł3 376 zł4 738 zł5 358 zł
w III roku4 222 zł3 950 zł5 244 zł
w IV roku4 833 zł4 735 zł
w V roku5 283 zł5 084 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Budownictwo - KPSW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,900,871,011,111,00
w II roku1,020,931,111,16
w III roku1,100,991,13
w IV roku1,211,09
w V roku1,221,08
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
KPSW, Budownictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności