dlamaturzysty.info

Kierunek Praca socjalna

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Szczegóły dotyczące rekrutacji:
Dodatkowe informacje o kierunku Praca socjalna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-04-08

Umiejętności i kompetencje absolwenta:
Absolwent tego kierunku posiada wiedzę ogólną z zakresu socjologii, psychologii, pedagogiki oraz specjalistyczną z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej, poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. Potrafi rozwiązywać problemy w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc. Takie wsparcie jest niezbędne, gdy występuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym. Posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji oraz zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych. Zna metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań, służących rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczonych możliwości zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźctwa. Ma umiejętność przywracania i podtrzymywania właściwych interakcji jednostki ze społeczeństwem. Stosuje metody motywowania i aktywizowania osób niezaradnych społecznie, inicjuje również nowe formy pomocy osobom potrzebującym.

Przykładowe miejsca pracy:
Ośrodki polityki społecznej, centra pomocy rodzinie i pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki wsparcia, ośrodki opiekuńczo-adaptacyjne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej, jednostki ds. zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu, zakłady karne, ośrodki dla uchodźców, placówki dla bezdomnych, jednostki zajmujące się diagnozowaniem problemów społecznych, działy socjalne i personalne firm, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia biorące udział w programach aktywnej walki z bezrobociem.

Strona www uczelni:
www.kpsw.edu.pl

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Praca socjalna - KPSW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201415
rok 201510
rok 201616
Liczba absolwentów
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Praca socjalna - KPSW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201560,0%
absolwenci z roku 201650,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Praca socjalna - KPSW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201560,0%60,0%
absolwenci z roku 201650,0%50,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - KPSW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
w I roku18,9%0,0%13,5%
w II roku7,8%0,8%3,1%
w III roku7,8%0,8%5,2%
w IV roku12,8%0,0%3,6%
w V roku9,4%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - KPSW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
w I roku1,340,000,78
w II roku0,640,060,21
w III roku0,820,070,42
w IV roku1,290,000,25
w V roku1,020,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Praca socjalna - KPSW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,937,07
absolwenci z roku 20151,115,00
absolwenci z roku 20163,564,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - KPSW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201493,3%86,7%6,7%
abs. z roku 201590,0%80,0%0,0%
abs. z roku 201687,5%87,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Praca socjalna - KPSW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca81,1%82,5%81,2%
umowa o pracę72,8%72,5%78,6%
samo­zatrudnienie1,1%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - KPSW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 218 zł2 958 zł2 492 zł
w II roku2 440 zł3 423 zł2 941 zł
w III roku2 791 zł3 532 zł3 033 zł
w IV roku3 007 zł4 128 zł3 512 zł
w V roku3 340 zł4 024 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - KPSW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 274 zł2 989 zł2 460 zł
w II roku2 601 zł3 355 zł2 918 zł
w III roku2 803 zł3 288 zł3 097 zł
w IV roku2 999 zł4 127 zł3 297 zł
w V roku3 332 zł4 011 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - KPSW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
w I roku0,640,830,69
w II roku0,670,920,76
w III roku0,730,890,73
w IV roku0,740,980,80
w V roku0,790,91
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
KPSW, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności