dlamaturzysty.info

Kierunek Pedagogika

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Szczegóły dotyczące rekrutacji:
Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika
Pedagogika

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-04-21
Absolwent studiów I stopnia kierunku pedagogika posiada podstawową wiedzę pedagogiczną obejmującą terminologię i teorię, metodologię oraz metodykę działalności pedagogicznej, pozwalającą na rozumienie pedagogiki jako dyscypliny naukowej i jej powiązań z innymi dyscyplinami. Ma umiejętności i kompetencje niezbędne do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej w odniesieniu do grup i jednostek. Posiada zdolność uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych. Skutecznie komunikuje się zarówno ze specjalistami, jak i z innymi osobami biorącymi udział w procesach edukacyjnych.

Charakteryzuje się wrażliwością estetyczną, empatią, kreatywnością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności. Jest przedsiębiorczy, a kończąc właściwe specjalności posiada przygotowanie w zakresie zakładania i prowadzenia różnorodnych form działalności gospodarczej o charakterze opiekuńczym i edukacyjnym. Jest przygotowany do realizowania działalności pedagogicznej, a w odniesieniu do specjalności nauczycielskich spełnia wymagania dotyczące przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela.
Strona www uczelni:
www.kpsw.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Pedagogika KPSW

Przykłady zawodów

Analityk pracy
Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Pedagog
Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .
Pedagog szkolny
Organizuje w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się; współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły (placówki) oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Pedagogika - KPSW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014147
rok 201594
rok 201656
rok 201758
rok 201868
rok 201944
Liczba absolwentów
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Pedagogika - KPSW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201558,0%
absolwenci z roku 201653,6%
absolwenci z roku 201772,4%
absolwenci z roku 201876,5%
absolwenci z roku 201956,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Pedagogika - KPSW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201558,6%45,2%
absolwenci z roku 201653,6%51,8%
absolwenci z roku 201774,1%56,9%
absolwenci z roku 201875,0%57,4%
absolwenci z roku 201952,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - KPSW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku12,9%11,1%4,6%5,7%6,5%7,0%
w II roku11,6%3,9%4,6%3,3%4,2%
w III roku7,5%6,5%7,9%3,0%
w IV roku5,3%7,4%6,7%
w V roku5,4%4,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - KPSW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,841,110,440,810,810,99
w II roku0,960,340,500,650,55
w III roku0,770,661,390,60
w IV roku0,880,930,63
w V roku0,820,65
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Pedagogika - KPSW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,356,60
absolwenci z roku 20153,867,72
absolwenci z roku 20163,404,55
absolwenci z roku 20171,501,10
absolwenci z roku 20181,912,61
absolwenci z roku 20191,482,05
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - KPSW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201483,7%74,1%3,4%
abs. z roku 201583,6%77,6%4,3%
abs. z roku 201683,9%76,8%8,9%
abs. z roku 201793,1%86,2%8,6%
abs. z roku 201888,2%85,3%2,9%
abs. z roku 201990,9%81,8%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Pedagogika - KPSW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca74,4%67,9%75,1%86,5%81,6%76,3%
umowa o pracę65,2%60,6%66,1%78,4%77,0%72,0%
samo­zatrudnienie2,2%4,0%6,7%6,8%1,6%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - KPSW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 140 zł1 770 zł2 557 zł2 575 zł3 435 zł2 965 zł
w II roku2 266 zł2 106 zł2 741 zł3 051 zł4 042 zł
w III roku2 618 zł2 582 zł3 194 zł3 632 zł
w IV roku2 876 zł2 793 zł3 289 zł
w V roku3 176 zł3 685 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - KPSW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 241 zł1 899 zł2 659 zł2 585 zł3 421 zł3 230 zł
w II roku2 384 zł2 281 zł2 818 zł2 981 zł4 172 zł
w III roku2 680 zł2 678 zł3 131 zł3 548 zł
w IV roku2 888 zł2 940 zł3 270 zł
w V roku3 202 zł3 673 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - KPSW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,640,500,690,660,840,65
w II roku0,650,550,700,730,92
w III roku0,720,640,760,81
w IV roku0,740,650,72
w V roku0,760,79
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
KPSW, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności