aplikacja Matura google play app store

Kierunek Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
lub
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
2 spośród:biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
lub
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
3 spośród:biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości tzw. „nowej matury”

a)liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowymi od 1 do 3przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka.

b)Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego(z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8).

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
Dodatkowe informacje o kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - UKW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201737
rok 201854
rok 201951
rok 202020
rok 202121
rok 202211
Liczba absolwentów
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - UKW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201781,1%
absolwenci z roku 201870,4%
absolwenci z roku 201956,9%
absolwenci z roku 202090,0%
absolwenci z roku 202171,4%
absolwenci z roku 202254,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - UKW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201781,1%56,8%
absolwenci z roku 201864,8%57,4%
absolwenci z roku 201951,0%39,2%
absolwenci z roku 202090,0%60,0%
absolwenci z roku 202161,9%33,3%
absolwenci z roku 202254,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - UKW, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,2%5,6%5,4%6,2%1,2%3,8%
w II roku1,6%1,7%2,6%0,4%0,0%
w III roku2,7%7,9%1,8%1,2%
w IV roku7,4%6,5%0,0%
w V roku2,3%1,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - UKW, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,500,740,591,360,100,54
w II roku0,320,330,460,170,00
w III roku0,391,340,200,47
w IV roku1,631,430,00
w V roku0,310,24
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - UKW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201714,4917,73
absolwenci z roku 201811,8015,37
absolwenci z roku 20197,0511,34
absolwenci z roku 20205,166,94
absolwenci z roku 20216,126,77
absolwenci z roku 20222,674,38
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - UKW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201756,8%45,9%5,4%
abs. z roku 201861,1%50,0%1,9%
abs. z roku 201974,5%58,8%3,9%
abs. z roku 202080,0%75,0%0,0%
abs. z roku 202157,1%47,6%4,8%
abs. z roku 202281,8%72,7%9,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - UKW, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca27,3%36,0%54,1%62,9%44,8%67,4%
umowa o pracę23,2%29,0%46,7%59,2%33,3%50,8%
samo­zatrudnienie2,0%0,8%1,3%0,0%2,4%8,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - UKW, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 881 zł1 775 zł2 599 zł2 397 zł2 881 zł3 193 zł
w II roku2 139 zł2 408 zł3 320 zł3 252 zł4 527 zł
w III roku2 599 zł2 943 zł4 302 zł4 000 zł
w IV roku3 241 zł3 603 zł5 360 zł
w V roku3 930 zł4 383 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - UKW, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 031 zł2 131 zł2 888 zł2 573 zł3 029 zł3 023 zł
w II roku2 329 zł2 656 zł3 437 zł3 460 zł4 467 zł
w III roku3 065 zł3 155 zł4 313 zł4 224 zł
w IV roku3 233 zł3 827 zł5 345 zł
w V roku3 997 zł4 313 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - UKW, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,450,400,550,440,490,49
w II roku0,480,510,640,550,69
w III roku0,540,570,750,60
w IV roku0,630,640,83
w V roku0,690,69
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UKW, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00

Na czasie:

Polityka Prywatności