aplikacja Matura google play app store

Kierunek Logistyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
geografia
historia
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku Logistyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2023-05-11
LOGISTYKA jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest kształcenie kadr dla nowoczesnego społeczeństwa oraz gospodarki, stawiającej rosnące wymagania w zakresie mobilności osób i towarów. Mobilność ta może być rozpatrywana w dwojakim wymiarze. Z jednej strony wymaga dynamicznego wdrażania w gospodarce i społeczeństwie różnorodnych innowacji w obszarze transportu i łączności, z czego wynika konieczność ich szybkiej operacjonalizacji i transferu do odbiorców. Z drugiej zaś wymaga tworzenia zdolności do fizycznego, efektywnego przemieszczania zarówno nowych produktów, pojawiających się z wysoką częstotliwością na rynku, jak i osób, prowadzących mobilne życie w globalizującym się społeczeństwie.

Studia z zakresu logistyki (stanowiącej zasadniczy element dziedziny określanej często jako TSL – transport, spedycja, logistyka) mają charakter interdyscyplinarny, łączący różne aspekty systemu: człowiek – otoczenie gospodarcze – innowacje. W ramach studiów studenci zapoznają się z zagadnieniami ekonomicznymi, informatycznymi, transportowymi i prawnymi, odwołującymi się do gospodarki towarowej oraz funkcjonowania rynków dostawców i odbiorców dóbr oraz usług. Studia umiejscowione są w podstawowym obszarze wiedzy – w naukach społecznych.

Absolwenci kierunku logistyka dołączą do grona specjalistów o specyficznych, praktycznych kompetencjach ekonomicznych, zdolnych do organizowania efektywnych przedsiębiorstw logistycznych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym obszarze.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka powinien uzyskać odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności wymaganych od specjalistów nowoczesnej logistyki w zakresie zagadnień zarządzania procesami logistycznymi, zarządzania firmami logistycznymi oraz zarządzania efektywnością ekonomiczną procesów logistycznych. Uzyskane wykształcenie predystynuje absolwentów kierunku Logistyka do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów odnoszących się m.in. do: logistyki (w tym logistyki zwrotnej, tzw. ekologistyki), ekonomiki transportu, spedycji, analizy i projektowania systemów logistycznych, czy podejmowania wyzwań wchodzących w zakres międzynarodowych kontaktów gospodarczych i logistyki międzynarodowej. Wykształceni w ten sposób specjaliści stanowią potencjalne kadry dla wszystkich działów gospodarki, w których występują problemy przemieszczania ludzi oraz przemieszczania i magazynowania towarów (także w wymiarze międzynarodowym).

Absolwenci kierunku Logistyka są także przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się różnorodną działalnością wytwórczą i usługową, w których występuje konieczność planowania, koordynowania i efektywnego ekonomicznie zaspokajania realnych potrzeb rynku. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej będą umiejętności praktyczne, nabyte w trakcie realizacji zajęć praktycznych (ćwiczeniowych i laboratoryjnych), realizowanych w pomieszczeniach uczelni i współpracujących z WE przedsiębiorstw i instytucji.

Program studiów jest dostosowany do wymagań, jakie stawia współczesna gospodarka, ze szczególnym uwzględnieniem logistyki, organizacji procesów logistycznych oraz prowadzenia działalności biznesowej w dziedzinie logistyki, w warunkach nowej gospodarki, cechującej się wysokim wykorzystaniem rozwiązań opartych na infrastrukturze teleinformatycznej i specyfice Internetu.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Logistyka UMCS

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw logistyki
Specjalista do spraw logistyki planuje, koordynuje i optymalizuje procesy logistyczne.
Specjalista do spraw logistyki zajmuje się obsługą procesów logistycznych w organizacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji. Do jej obowiązków należy również zarządzanie środkami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się ze współpracą z dostawcami/odbiorcami przedsiębiorstwa, a także z przewoźnikami i spedytorami. Do zadań specjalisty do spraw logistyki należy monitorowanie i analizowanie wskaźników, parametrów oraz ocena ryzyka w łańcuchu dostaw. Na podstawie wyników analiz pracownik podejmuje decyzje mające wpływ na procesy logistyczne. Nieodzownym elementem jego pracy jest zapewnienie odpowiedniej, jakości procesów (np. terminowości) przy możliwie najniższych kosztach logistycznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Logistyka - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201697
rok 2017120
rok 2018130
rok 2019159
rok 2020167
rok 2021148
Liczba absolwentów
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Logistyka - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201689,7%
absolwenci z roku 201779,2%
absolwenci z roku 201881,6%
absolwenci z roku 201977,4%
absolwenci z roku 202067,1%
absolwenci z roku 202164,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Logistyka - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201688,7%62,9%
absolwenci z roku 201778,4%60,0%
absolwenci z roku 201879,3%57,7%
absolwenci z roku 201976,1%61,6%
absolwenci z roku 202065,3%38,9%
absolwenci z roku 202162,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - UMCS, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,4%1,9%4,1%6,5%4,3%2,4%
w II roku1,6%0,7%3,4%4,3%2,7%
w III roku6,6%6,8%8,9%3,8%
w IV roku8,7%4,2%5,3%
w V roku3,9%2,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - UMCS, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,190,270,450,690,600,36
w II roku0,230,090,480,450,32
w III roku0,980,871,220,44
w IV roku1,250,510,78
w V roku0,600,39
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Logistyka - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201619,3021,92
absolwenci z roku 201718,4021,84
absolwenci z roku 201815,2216,46
absolwenci z roku 201912,2415,31
absolwenci z roku 20206,2610,35
absolwenci z roku 20213,544,95
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201634,0%25,8%2,1%
abs. z roku 201735,8%30,0%3,4%
abs. z roku 201843,9%36,9%0,8%
abs. z roku 201949,1%36,5%2,5%
abs. z roku 202064,1%44,9%1,8%
abs. z roku 202152,7%39,9%3,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Logistyka - UMCS, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca19,3%24,8%32,7%32,6%37,6%37,3%
umowa o pracę14,7%18,6%27,0%25,0%30,8%30,0%
samo­zatrudnienie1,6%2,4%0,2%2,0%0,3%2,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 648 zł1 806 zł2 214 zł1 913 zł2 242 zł2 707 zł
w II roku1 995 zł2 359 zł2 585 zł2 685 zł3 566 zł
w III roku2 945 zł3 059 zł3 193 zł3 757 zł
w IV roku3 467 zł3 940 zł4 141 zł
w V roku4 213 zł4 944 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 935 zł1 998 zł2 454 zł2 269 zł2 928 zł3 311 zł
w II roku2 292 zł2 703 zł2 656 zł3 129 zł3 615 zł
w III roku3 205 zł3 322 zł3 474 zł3 991 zł
w IV roku3 588 zł3 998 zł4 297 zł
w V roku4 349 zł5 037 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - UMCS, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,430,430,480,420,450,49
w II roku0,480,520,540,550,64
w III roku0,680,640,610,68
w IV roku0,750,770,73
w V roku0,830,85
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMCS, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80