aplikacja Matura google play app store

Kierunek Historia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku Historia
Historia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2007-04-26

Program studiów obejmuje wykłady i konwersatoria z poszczególnych epok, przedmioty związane z warsztatem naukowym historyka, przedmioty fakultatywne oraz składające się na daną specjalność.

Absolwent posiada wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii.

Absolwent zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu danej specjalności, które pozwolą mu znaleźć się na rynku pracy, a tym samym umożliwią jej podjęcie np. w szkołach, w placówkach kulturalnych, firmach produkujących gry historyczne, wydawnictwach, redakcjach, czy w instytucjach zajmujących się nowoczesnym przekazywaniem wiedzy historycznej.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Historia UMCS

Przykłady zawodów

Historyk
Zajmuje się ustalaniem faktów procesu dziejowego, ich interpretacją oraz opisem działalności człowieka, społeczeństw i narodów w przeszłości korzystając z materiałów źródłowych.
Nauczyciel historii
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Historia - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201446
rok 201525
rok 201618
rok 201722
rok 201831
rok 201915
rok 202025
rok 202117
rok 202217
Liczba absolwentów
UMCS, Historia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Historia - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 201688,9%
absolwenci z roku 201790,9%
absolwenci z roku 201893,5%
absolwenci z roku 2019100,0%
absolwenci z roku 202088,0%
absolwenci z roku 202188,2%
absolwenci z roku 202294,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Historia - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201592,0%72,0%
absolwenci z roku 201683,3%50,0%
absolwenci z roku 201786,4%63,6%
absolwenci z roku 201893,5%58,1%
absolwenci z roku 2019100,0%73,3%
absolwenci z roku 202088,0%64,0%
absolwenci z roku 202188,2%88,2%
absolwenci z roku 202294,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,4%0,0%3,7%3,4%0,0%0,0%2,0%0,0%1,0%
w II roku2,4%0,7%0,0%1,5%0,0%0,6%1,0%0,5%
w III roku16,3%12,3%12,5%16,3%7,8%13,9%4,0%
w IV roku8,5%6,3%15,7%7,2%7,8%15,0%
w V roku6,9%6,0%7,4%5,3%3,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Historia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Historia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,170,000,450,330,000,000,250,000,17
w II roku0,200,080,000,270,000,090,160,09
w III roku1,541,532,012,381,001,630,62
w IV roku0,961,002,511,131,001,76
w V roku0,840,901,290,860,54
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Historia - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201427,5233,03
absolwenci z roku 201526,2929,22
absolwenci z roku 201624,8831,13
absolwenci z roku 201723,6828,27
absolwenci z roku 201820,0427,29
absolwenci z roku 201925,5431,83
absolwenci z roku 202016,5518,72
absolwenci z roku 202121,1519,89
absolwenci z roku 2022
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Historia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Historia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201417,4%8,7%0,0%
abs. z roku 201516,0%12,0%0,0%
abs. z roku 201616,7%16,7%0,0%
abs. z roku 20179,1%4,5%0,0%
abs. z roku 201832,3%12,9%0,0%
abs. z roku 201913,3%0,0%0,0%
abs. z roku 202036,0%24,0%0,0%
abs. z roku 202111,8%11,8%0,0%
abs. z roku 202211,8%11,8%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Historia - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca7,1%7,7%9,7%5,3%11,3%1,7%16,0%11,8%5,9%
umowa o pracę4,2%7,3%9,7%4,5%7,5%0,0%12,7%11,8%5,9%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Historia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Historia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku896 zł929 zł1 933 zł825 zł1 986 zł
w II roku1 905 zł1 557 zł1 367 zł1 370 zł1 992 zł2 469 zł2 114 zł3 264 zł
w III roku1 553 zł1 492 zł2 342 zł2 116 zł2 387 zł3 314 zł3 721 zł
w IV roku2 269 zł2 545 zł2 480 zł2 801 zł3 032 zł3 906 zł
w V roku3 060 zł3 160 zł3 664 zł3 396 zł4 199 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMCS, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 339 zł1 222 zł1 812 zł1 514 zł2 777 zł
w II roku2 468 zł2 180 zł1 429 zł2 316 zł2 432 zł2 577 zł2 726 zł4 134 zł
w III roku2 308 zł1 666 zł2 807 zł2 353 zł2 761 zł3 637 zł3 937 zł
w IV roku2 705 zł2 604 zł3 189 zł2 890 zł3 322 zł4 773 zł
w V roku3 156 zł3 318 zł3 639 zł3 371 zł4 608 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMCS, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,260,280,550,170,41
w II roku0,530,420,320,330,390,510,390,49
w III roku0,400,370,480,440,450,630,59
w IV roku0,550,560,490,540,530,65
w V roku0,710,660,650,580,68
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMCS, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80