aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kreatywność społeczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
2 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
lub
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku Kreatywność społeczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Studia na nowatorskim kierunku "kreatywność społeczna" są adresowane do osób, które na podstawie interdyscyplinarnej wiedzy humanistyczno-społecznej (z zakresu wybranych dyscyplin filozofii, psychologii i socjologii), chcą wykształcić i rozwinąć umiejętności i kompetencje, które są wysoko cenione we współczesnych społeczeństwach demokratycznych oraz na współczesnym rynku pracy - takie jak kreatywność w myśleniu i działaniu, nieszablonowość, nowatorstwo, konkurencyjność, krytycyzm, innowacyjność, przedsiębiorczość, skuteczność.

Absolwenci nabędą interdyscyplinarną wiedzę, kompetencje i umiejętności obejmujące między innymi:
 • znajomość mechanizmów funkcjonowania różnych obszarów kultury i sfery publicznej;
 • interdyscyplinarną wiedzę na temat prawidłowości określających funkcjonowanie człowieka jako istoty jednostkowej i społecznej;
 • wiedzę na temat wartości oraz systemów normatywnych, na których wspiera się sfera publiczna oraz życie jednostkowe i relacje interpersonalne;
 • zasad skutecznego działania;
 • interdyscyplinarną wiedzę na temat różnych teorii kreatywności;
 • zdolność podejmowania działań skutecznych i efektywnych;
 • umiejętność kreatywnego myślenia i działania w różnych obszarach życia społecznego;
 • zdolność samodzielnej analizy sytuacji problemowych;
 • umiejętność praktycznego wykorzystania nauk humanistycznych i społecznych w analizie, modelowaniu i ukierunkowywaniu potrzeb indywidualnych i społecznych;
 • zdolność aktywnej współpracy w zespołach kreatywnych;
 • wiedzę na temat różnych sposobów praktycznego wykorzystania logiki oraz innych rodzajów argumentacji oraz umiejętności w zakresie ich praktycznego stosowania; umiejętności językowe w zakresie wybranego języka obcego;
 • doświadczenie praktyczne nabyte w trakcie zajęć warsztatowych; doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie miesięcznych praktyk odbywanych w różnych instytucjach publicznych i kulturalnych.

Absolwenci będą przygotowani do uszczegółowienia oraz uzupełnienia swych kompetencji na wybranych studiach drugiego stopnia, w szczegółowych dyscyplinach humanistycznych i społecznych (takich np. jak: politologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, animacja kultury, psychologia społeczna, socjologia życia publicznego itp.).

Posiadając kreatywne umiejętności praktyczne, absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie jako kreatorzy, organizatorzy i rzecznicy instytucji i relacji publicznych, animatorzy, liderzy i konsultanci ruchów społecznych i politycznych, zawodowi blogerzy, doradcy i konsultanci w tzw. przemysłach kreatywnych, pracownicy innych pokrewnych instytucji publicznych i kulturalnych - oraz we wszystkich innych zawodach (zwłaszcza po uzupełnieniu wykształcenia na wybranych studiach II stopnia), w których stawia się na twórcze i innowacyjne postawy i działania.

Ceniona przez pracodawców umiejętność kreatywnego myślenia i działania - wsparta na wiedzy humanistycznej i społecznej - będzie wyznaczała konkurencyjną pozycję absolwentów na dynamicznym i otwartym na innowacyjność współczesnym rynku pracy.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kreatywność społeczna - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201724
rok 201815
rok 201911
rok 202028
rok 202143
Liczba absolwentów
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kreatywność społeczna - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201791,7%
absolwenci z roku 201880,0%
absolwenci z roku 201963,6%
absolwenci z roku 202075,0%
absolwenci z roku 202172,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kreatywność społeczna - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201783,3%37,5%
absolwenci z roku 201880,0%40,0%
absolwenci z roku 201963,6%45,5%
absolwenci z roku 202071,4%42,9%
absolwenci z roku 202165,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kreatywność społeczna - UMCS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,2%2,8%2,3%0,3%0,6%
w II roku0,7%6,7%0,0%1,8%
w III roku3,8%13,3%5,3%
w IV roku2,1%15,6%
w V roku5,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kreatywność społeczna - UMCS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,650,230,340,050,11
w II roku0,120,510,000,25
w III roku0,731,410,87
w IV roku0,282,12
w V roku0,89
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kreatywność społeczna - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201719,2625,16
absolwenci z roku 201814,9325,58
absolwenci z roku 201916,7122,60
absolwenci z roku 202011,005,22
absolwenci z roku 20215,796,62
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kreatywność społeczna - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201741,7%25,0%0,0%
abs. z roku 201846,7%20,0%6,7%
abs. z roku 201936,4%9,1%0,0%
abs. z roku 202035,7%25,0%3,6%
abs. z roku 202130,2%16,3%4,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kreatywność społeczna - UMCS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca21,9%25,0%11,4%28,0%15,7%
umowa o pracę12,8%13,3%1,5%20,5%9,1%
samo­zatrudnienie0,0%5,6%0,0%2,1%0,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kreatywność społeczna - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 537 zł1 544 zł1 390 zł1 865 zł2 104 zł
w II roku1 640 zł1 373 zł1 675 zł2 804 zł
w III roku1 996 zł1 637 zł3 592 zł
w IV roku2 902 zł2 747 zł
w V roku3 581 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kreatywność społeczna - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 741 zł2 352 zł1 954 zł2 744 zł
w II roku1 944 zł1 460 zł1 682 zł3 121 zł
w III roku2 452 zł2 178 zł3 233 zł
w IV roku3 386 zł2 885 zł
w V roku3 723 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kreatywność społeczna - UMCS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,380,360,240,340,34
w II roku0,370,300,280,48
w III roku0,420,330,54
w IV roku0,580,49
w V roku0,61
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMCS, Kreatywność społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80